Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Sevinç GÜÇLÜ


Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Öğretim ÜyesiSevinç Güçlü

İlgi Alanları: Aile Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi, Sağlık Sosyolojisi.

Tel: +(242) 3106155

E - Mail: sguclu@akdeniz.edu.tr

Adres:

Akdeniz Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Kampus 07058 Antalya

 


 

 

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

 

1.      Adı Soyadı: Sevinç(Özen)Güçlü

2.      Doğum Tarihi: 04.05.1961, İzmir

3.      Unvanı: Profesör Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Sosyoloji

Ege Üniversitesi

1982

Y. Lisans

Sosyoloji

Ege Üniversitesi

1984

Doktora

Sosyoloji

Ege Üniversitesi

1989

 

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 1990

Doçentlik Tarihi          : 1994

Profesörlük Tarihi      :  2000

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

1) Özlem Irmak, “ Sosyolojik Bir Olgu Olarak İssizlik ve Aile Üzerindeki Etkileri”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı,Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 1996.

2) Ebru Çetin, “Tekstil ve Gıda Endüstrisindeki İşçilerin Çalışma Yaşamı, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Problemlerinde Etkili Olan Sosyo-Kültürel Faktörler, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı,Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 1997.

3) Engin Özmen, “Toplumsal Değişme Surecinde Büyük Market Yapısında Meydana Gelen Değişiklikler ve Tüketici Davranışları, İzmir Örneği, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı,Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 1997.

4)Cengizhan Kendirli, “Toplumsal Bir Problem Olarak Alkolizm ve Toplumsal Yapı”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 1997.

5) Işıl Albayrak,”Çevre ve Çevre Değerleri”,Akdeniz Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Felsefe Anabilim dalı,Antalya, 2005.

6) Senem Burkay, "Suç Teorileri ve Suç Olgusu: Antalya Örneği”,Akdeniz Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Sosyoloji Anabilim Dalı,Antalya, 2008.

7) Cihan Akkaya,”Spor ve Medya,Medyanın Futbolu Kitle Kültürü Haline Getirmesi”, Akdeniz Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Sosyoloji Anabilim Dalı,Antalya, 2009.

8) Sezen Keser, "Yeni Kentin Yeni Yoksulları: Sokak Toplayıcıları", Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Antalya, 2009.

9) İpek Agcadağ, "Kentlileşme Sürecinde Tüketim: Antalya Semt Pazarları Örneği", Akdeniz Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Sosyoloji Anabilim Dalı, Antalya, 2011.

10) Tuğçe Tunca, Antalya Kent Merkezinde Gündelik Hayat, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Antalya, 2013.

11) Aylin Cengiz, Kadın Ruh Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyet: Antalya İlinde Bir Klinikte Uygulama, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı, Antalya, 2013.

 

6.2.  Doktora Tezleri

 

7.     Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

·        GÜÇLÜ (ÖZEN), Sevinç; ADAK (ÖZÇELİK) (2002) Nurşen “Eğitim, Gelir ve Yaşanılan Yerin Sağlık ve Hastalık Davranışları Üzerindeki Etkileri: Antalya Örneği”, Kadın/Woman 2000, Haziran, 115-140.

.        GÜÇLÜ, Sevinç, "Feminist Metodoloji Tartışmaları", Mediterranean Journal of Humanities, cilt 3, sayı 1, 2012, s. 107 - 121. 

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan  bildiriler

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 

ADAK (ÖZÇELİK) Nurşen; GÜÇLÜ (ÖZEN), Sevinç (2004) “Health Problems of Women In Antalya In Process Of Urbanization”/ Προβλήματα υγείας των γυναικών στην Antalya κατά τη διαδικασία αστικοποίησης, KEIMENA PAIDEIAS Grek-Turkish Approaches: Re-defining The Female Idendity, Editors: Maria Kaila; Guy Berger; Helena Theodoropoulou, p. 129-149/ 395-413, Greece

GÜÇLÜ (ÖZEN), Sevinç; ADAK (ÖZÇELİK) (2002 ,“The Grek Women A Female EU Citizen Rights And Opportunities” (Yunanlı Kadın, Avrupa Birliği Yurttaşı, Haklar ve Fırsatlar) adlı İrene Ch. Katsali’ye ait makalenin çevirisi, Women Issues In 21 st Century- 21. Yüzyılda Kadın, Greece-Türkiye, 2002.

Güçlü, Sevinç, "Motherhood in Society and the Sociology of Motherhood", in. (eds.) Recep Efe et al., The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey, volume 2, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2013, pp. 298 - 316.

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1)Özen,Sevinç,“Kentleşme ve Kırdan Kente Göç Modelleri”, Seminer Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını,sayı 4, İzmir, 1985, sf. 45-57. 

2) Özen,Sevinç,“Gecekondu Ailelerinde Bireyler Arası Etkileşim, Bayraklı M. Erener Mahallesinde Bir Araştırma”, Seminer Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, sayı 4, İzmir, 1985,sf. 107-113. (Bu makale, aile ile ilgili yazıları bir araya toplayan Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Aile Yazıları 1’de de yayınlanmıştır. )

3)Özen,Sevinç, “Aile Kurumuna Bazı Sosyolojik Yaklaşımlar”, Seminer Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını,sayı 5, İzmir, 1987, sf. 267-282. ( Bu makale,aile ile ilgili yazıları bir arada toplayan Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu ,Aile Yazıları 1’de de yayınlanmıştır.)

4)Özen,Sevinç, “Sosyal Hareketlilikte Aile ve Eğitim İlişkileri”, Sosyoloji Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, sayı 1, İzmir, 1988/1990, sf. 123-139. (Bu makale, aile ile ilgili yazıları bir arada toplayan Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Aile Yazıları 2’de de yayınlanmıştır.)

5Özen,Sevinç,“Endüstrileşme Sürecinde Soma’da Linyit Kömürü Madencilerinin Çalışma Koşulları ve Aile Yapıları”, Sosyoloji Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını,sayı 2, İzmir, 1990, sf. 65-90

6)Özen,Sevinç, “Birey-Toplum İlişkileri Acısından Ruhsal Sağlık Sorunları”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt 7, sayı 2, İzmir, 1991, sf. 119-127.

7)Özen,Sevinç, “Mübadele ve Çatışma Kuramlarında Aile”, Sosyoloji Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, sayı 3, İzmir, 1992, sf.117-131.

8)Özen,Sevinç, “Sosyolojide Bir Alan:Sağlık Sosyolojisi ve Sağlık-Toplumsal Yapı İlişkileri”, Sosyoloji Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını , sayı 4, İzmir, 1993.

9)Özen,Sevinç, “Sağlık ve Sosyo-Kültürel Yapı Değişkenleri”, Sosyoloji Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, sayı 5, İzmir, 1994, sf. 133-147.

10)Özen,Sevinç, “Kültür Kavramı ve Analizi Konusunda Güncel Sosyolojik ve Antropolojik Tartışmalar”, Sosyoloji Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, sayı 6, 1998.

11)Güçlü,Sevinç,”Kente Göç ve Kadınların Kentle Bütünleşmeleri:Antalya’da Toplum Merkezleri Örneği,Sosyoloji Dergisi,Ege Üniversitesi Yayını,Sayı:17,2007,119-137.

12) Güçlü, Sevinç, "Sosyolojiye Adanmış Bir Ömür: Ülgen Oskay'ın Türkiye'de Sosyolojik Düşünceye Katkıları", Sosyoloji Yıllığı 21, (ed.) Ertan Eğribel; Ufuk Özcan, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2011, s. 99 - 119.

13) Güçlü, Sevinç, "Kent Sosyolojisi ve Kentsel Araştırmaların Geleceği Üzerine Bazı Düşünceler", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, MJH, Haziran, 2011, Cilt 1, Sayı 1, s. 141 - 157.

 

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1) Özen,Sevinç, “Aile Sosyolojisinde Yaklaşım ve Yöntem Sorunları, Konu Öncelikleri”, 1. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Dünyada ve Türkiye’de Güncel Sosyolojik Gelişmeler, Sosyoloji Derneği Yayını, cilt 1, Ankara, 1994, sf. 176-185.

2) Özen,Sevinç, “Kentsel Alanlarda Ailede Ebeveyn-Genç İlişkileri ve Kuşaklararasi Farklılıklar: İzmir’de Bir Araştırma”, Aile Kurultayı,1. Kitap, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayını, Ankara, 1995, sf. 214-220.

3) Özen,Sevinç, “Kentleşme Surecinde Sağlık Problemleri ve Sağlık Politikaları”, Toplum ve Göç, Sosyoloji Derneği Yayını,Ankara, 1997, sf. 623-629.

4) Güçlü,Sevinç, “Türkiye’de Aile Araştırmaları:Sorunlar, Öncelikler ve Çözüm Önerileri”, III. Aile Şurası, Tebliğler Kitabi, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayını, Ankara, 1998, sf. 362-369.

5) Güçlü,Sevinç, “Aile İçi Etkileşim, Çocuk ve Şiddet”, Çocuk Edebiyatına ve Çocuk Hekimliğine Yansıyan Şiddet Sempozyumu,Osmangazi Üniversitesi, 25-27 nisan 2002, Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, 2003, 243-249.

6) Güçlü,Sevinç, “Küreselleşme Sürecinde Kentlerde Sosyal Eşitsizlik: Nedenleri,Sonuçları”, 4.Ulusal Sosyoloji Kongresi, 15-18 Ekim 2003, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi,Değişen Dünya ve Türkiye’de Eşitsizlikler,Sosyoloji Derneği Yayınları,Ankara,2004,sf.341-353

7) Güçlü,Sevinç,”Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Kentsel Dönüşüm ve Antalya”,20.yüzyılda Antalya Sempozyumu,Akdeniz Üniversitesi,( 23-25 kasım 2007),Antalya,Akdeniz Üniversitesi,Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını,2008,374-387.

 

7.7.  Diğer yayınlar

Alanında Türkçe Bilimsel Kitap 

1) Özen,Sevinç, Sanayi Kasabasında Yasam Biçimi ve Aile Yapısında Meydana Gelen Değişmeler: Soma Örneği, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, No: 64, İzmir, 1991

2) Özen,Sevinç,Kentlileşme Sürecinde Ailede Kuşaklararası İlişkiler: İzmir-Çamdibi, Altındağ ve Bornova’da Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, No: 86, İzmir, 1996

3) Güçlü,Özen,Sevinç,Kentlileşme ve Göç Sürecinde Antalya’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 2002.

4) Güçlü,Sevinç,Kurumlara Sosyolojik Bakış, Birey Yayıncılık, İstanbul, 2005  (Editör)

 

Türkçe Kitapta Bölüm Yazarlığı

1) Güçlü, Sevinç, ”Toplumsal Kurumlar”,Kurumlara Sosyolojik Bakış,Birey Yayıncılık,İstanbul,2005,sf.17-49

2) Güçlü, Sevinç, ”Ekonomik Kurumlar”, Kurumlara Sosyolojik Bakış,Birey Yayıncılık,İstanbul,2005,sf. 93-137

3) Güçlü, Sevinç, ”Din Kurumu”,Kurumlara Sosyolojik Bakış,Birey Yayıncılık.sf.249-283

4) Güçlü, Sevinç, ”Eğitim Kurumu”,Kurumlara Sosyolojik Bakış,Birey Yayıncılık,sf.283-325

5) Güçlü, Sevinç, "Kentsel Sosyal Problemler", Sosyal Problemler Sosyolojisi, Nurşen Adak (ed.), Siyasal Kitabevi, Ankara, 2009, sf. 183 - 215.

6) Güçlü, Sevinç, "Mekan Sosyolojisi ve Kentsel Mekan", Sosyo-Kültürel Farklılık ve Alaşım Mekanları: Kent ve Kentler, (Ed.) Neslihan Sam; Rıza Sam, Ezgi Kitabevi, Mart 2012, s. 261 - 289.

7) Güçlü, Sevinç, "Aileye İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar", Değişen Toplumsa Değişen Aile, N. Adak (ed.), Siyasal Kitabevi, Ankara, 2012, s. 65 - 91. 

8) Güçlü, Sevinç, "Formel Sosyoloji: Georg Simmel", Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Klasik Sosyoloji Kuramları Ders Kitabı, Eylül, 2013.

9) Güçlü, Sevinç, "Antalya'da Kentleşme ve Göç", Şehir Plancıları Odası, Antalya Şubesi Yayını, Antalya'da Kentleşme, Göç ve Deprem Panel Kitabı, Ankara, 2010, s. 37 - 49. 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan basılmamış bildiriler

1)Güçlü,Sevinç,”Kente Göç ve Kadınların Kentle Bütünleşmeleri:Antalya’da Toplum Merkezleri Örneği”,Parçalanmalar Çağında Yeni Toplumsallıklar,Galatasaray Üniversitesi ve Association Internationale des Sociologues de Langue Française/AISLF),12-24 Mayıs 2005,İstanbul

 

Basılmamış Ulusal Kongre veya Sempozyum Bildirileri

1) “Türkiye’nin Toplumsal Yapısına İlişkin Bazı Özellikler ve Sağlık Sektöründe Devletin Rolü”,TODAİE, 21. Yüzyılda Nasıl Bir Kamu Yönetimi Sempozyumu, Ankara, 1997, Çoğaltma. (Nurşen ÖZÇELİK ile birlikte)

2) “Gecekondu Ailelerinde Bireyler arası Etkileşim Sistemi”, Tarih İçinde İzmir Sempozyumu, Edebiyat Fakültesi, 2-5 Haziran 1986, İzmir.

3) “Anne-Baba ve Genç İlişkileri, Sorunlar ve Çözüm Yolları”, Nazilli Belediyesi, Kadın Danışma Merkezi, Aile Söyleşileri, 15 Mayıs 1992, Nazilli.

4) “Değişen Toplumda Toplulukların Yeri ve Çağdaş Sosyolojide Topluluk Analizi”, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 3. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTU, 21-23 Ekim 1992, Ankara.

5) “Türkiye’de Nüfusun Değişen Özellikleri ve Çalışan İşgücünün Sağlık Sorunları”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi-İzmir Alman Kültür Merkezi, 2-3 Kasım 1995, İzmir.

 

7.8.  Uluslararası atıflar

8.    Projeler

1) Sanayi Kasabasında Yaşam Biçimi ve Aile Yapısında Meydana Gelen Değişmeler: Soma Örneği, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, 1986

2) Akdeniz üniversitesi Araştırma Fonu, ”Sağlık ve Hastalığı Etkileyen Sosyal Etmenler”, 1999-2001, Antalya.(Nurşen Özçelik ile birlikte)

3) Akdeniz Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi, Belek Özel Çevre Koruma Bölgesinin Biyolojik Zenginliğinin Tespiti ve Biyolojik Yönetimi, Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı, Eylül 2002- Aralık 2003. Sözkonusu projede araştırmacı olarak görev yaptım. 26 Şubat 2004 tarihinde projenin sunumu yapılmıştır. Proje raporu 2004 Eylül’de teslim edilmiştir.

9.    Konferansları:

1) “Değişen Toplumda Aile ve Kadın”, E. U. Hemşirelik Yüksek Okulu, Hemşirelik Haftası Etkinlikleri,12 Mayıs 1994,İzmir.

2) “Çocuk ve Ergen Ruh sağlığında Sosyal Risk Faktörleri:Sosyolojik Acıdan Bir İnceleme”,E.U. Psikiyatri Bolumu ve İzmir Rehberlik ve Araştırma Merkezi, 8 Nisan 1995, İzmir.

3) “Değişen Toplumsal Koşullarda İsçi Sağlığı ve İs Güvenliği Olgusuna Sosyolojik Bir Bakış”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İsçi Sağlığı ve İs Güvenliği Merkezi, 4 Mayıs 1995, İzmir.

4)“Kadın Sağlığı ve Sorunları”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Yüksek Okulu, Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, 18 Mayıs 1995, İzmir.

5) “Uyuşturucu, Alkol ve Sigara Kullanımı ve Etkileri”, Buca Belediyesi, 27 Ekim 1995, İzmir.

6) “Kadın Örgütlerinin Tarihi”, Türk Kadınlar Derneği Konseyi, 28 Şubat 1996, İzmir.

7) “Uyuşturucu, Alkol ve Sigara Kullanımı”, Aliağa Türk Eğitim Derneği Koleji, 22 Mart 1996.

8) “Uyuşturucu, Alkol ve Sigara Kullanımı”, Aliağa Lions Klup,17 Mayıs 1996.

“Modernizm ve Postmodernizm”, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Etkinlikleri, 9 Ekim 1996.

9) “İzmir’de Kadın ve Bilinci”, Konak Belediyesi, İzmirliler Derneği, İzmir Araştırma Merkezi, 8 Mart 1996, İzmir.

10) “Kadın Olmak”, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem 21, Kadın Konseyi, 6 Mart 1999, Antalya.

11) “Terör ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı”, Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, 5 Mayıs 1999, Antalya.

12) “Öğretim Elemanı-Öğrenci Etkileşimi”, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği tarafından Düzenlenen panel, 7 Mayıs 1999, Antalya.

13) “Kentlilik Bilinci”, Türkiye’nin Sorunlarına Çözüm Konferansı, 21-25 Mayıs 2001, Antalya.

14) “Toplumda Sevgi ve Saygının Önemi”, Antalya E tipi cezaevinde verilen konferans, 24.09.2001, Antalya

15) “Gençlik ve Kuşak Çatışması”, Rotary Klübü, 20.10.2001, Antalya Koleji

16) “Küreselleşme ve Kentleşme”, Güncel Sosyolojik Gelişmeler, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Sosyoloji Bölümü, 9.5.2002, Isparta.

17) “Ailede Demokratikleşme ve Çocuk Yetiştirme Modelleri”, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin düzenlediği etkinlikte verilen konferans, 22.03.2004, Antalya

18) “Türkiye’de Kadın ve Kadın Hareketleri”, Düzenleyen:Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, “Kadın Olmak” Paneli,12 Mart 2008,Antalya.

19) “Antalya’da Kentleşme ve Göç Sorunları”,Düzenleyen:TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi,Antalya’da Kentleşme,Göç Ve Deprem Paneli,5 Mart 2009,Antalya.

10.    Hizmetiçi Eğitim Çalışmaları:

 

Antalya Valiliği Emniyet Genel Müdürlüğü,Tamamlama Eğitimi, Verilen Eğitim konusu: İldeki Sosyo-Kültürel Dinamikler ve Değişim Süreci,1-6 Ekim 2009.

Antalya Valiliği Emniyet Genel Müdürlüğü,Tamamlama Eğitimi, Verilen Eğitim konusu: İldeki Sosyo-Kültürel Dinamikler ve Değişim Süreci,2-5 Kasım 2010.

 

11.    Katıldığı Televizyon Programları:

 

1) TRT 1, Konuşa Konuşa Programı,” Kadın Derneklerinin Toplum Yaşamına Etkileri”, Yayın Tarihi: 19 Aralık 1995.

2) TRT 1, Konuşa Konuşa Programı, “Bayramların Toplum Hayatındaki Yeri, Önemi, İşlevleri,” Yayın Tarihi:27 Şubat 1996.

3) TRT 3,Genç Gözüyle Programı, “Medyanın Kadına Bakış Açısı”, Yayın Tarihi:6 Mart 1996.

4) TRT 1, Konuşa Konuşa Programı, “Yaşlılık”, Yayın Tarihi:2 Nisan 1996.

5) SKY TV, “Hasta Hakları”, Yayın Tarihi:15 Mart 1996.

6) TRT 3, Genç Gözüyle Programı, “Gecekondu ve Kent Kültürü”, Yayın Tarihi (İki bolum Halinde) 9 Ekim 1996-16 Ekim 1996.

7) TRT INT, Merhaba Avrupa Programı, “Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkinin Verilisi”, Yayın Tarihi:5 Aralık 1996

8) SKY TV, Her Şeyden Önce Sağlık Programı, “Sağlık, Sevgi ve Toplum”, Yayın Tarihi:14 Şubat 1997.

9) Televizyon programlarının yanı sıra, alanım ile ilgili pek çok radyo programına (TRT İzmir ve Antalya Radyosunda) da konuşmacı olarak katıldım. (Aile, kentleşme, maden isçileri, kültür vb.)

12.    İdari Görevler

1996-1997 yıllarında, Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı görevi,

1998-2008 Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği.

2000-2008 Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanlığı

2006-2008 Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

2004......Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı

 

13.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

  • Sosyoloji Derneği

 

14.  Ödüller

Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği, Doktora tezi bursu, 1986.

 

15.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2007-2008

Güz

Kent Sosyolojisi

3

0

40

Ekonomik Sosyoloji

3

0

40

Sosyal Antropoloji

3

0

40

Çağdaş Sosyolojik Teoriler

3

0

40

SosyolojideAlan Araş.Teknikleri

3

0

40

Sosyolojide yeni Kuramlar

3

0

4

İlkbahar

Türkiye’nin Top.Yapısı

3

0

40

Demografi

3

0

40

Din Sosyolojisi

3

0

40

Sosyolojide Araş.Teknikleri

3

0

40

Sosyal Antropoloji

3

0

50

Bilgi Sosyolojisi ll

3

0

4

2006-2007

Güz

Kent Sosyolojisi

3

0

40

Ekonomik Sosyoloji

3

0

30

Sosyal Antropoloji

3

0

30

Çağdaş Sosyolojik Teoriler

3

0

30

SosyolojideAlan Araş.Teknikleri

2

0

30

Sosyolojide yeni Kuramlar

3

0

4

İlkbahar

Türkiye’nin Top.Yapısı

3

0

40

Demografi

3

0

40

Din Sosyolojisi

3

0

40

Sosyolojide Araş.Teknikleri

3

0

40

Sosyal Antropoloji

3

0

40

Bilgi Sosyolojisi ll

3

0

4

Sayfa Özeti: Prof. Dr. Sevinç GÜÇLÜ

Anahtar Kelimeler: